Fix "doc-08-1g-docs.googleusercontent.com was denied" in Google Drive

Fix "doc-08-1g-docs.googleusercontent.com was denied" in Google Drive

Here are the easiest ways to fix the error “Access to doc-08-1g-docs.googleusercontent.com was denied” while downloading from Google Drive or the error “You are not authorized to view this page” in general in Chrome:

– Opening link with Incognito (Chrome)/ Private Browsing (Firefox/Safari);
– Clear Cookie/Cache/History of your web browser.

*** If they are NOT working, try to download from the PRIMARY google account. ***

Why does the error happens? (Quoted from linustechtips.com)

This error occurs when you are signed into more than one google account and trying to download something or access something from a NON PRIMARY google account. If the download link generated opens in another tab, then your PRIMARY google account is actually trying to open the link, which is why you get the “Not authorized error”. It is a legitimate error because your primary google account is indeed not authorized to open another accounts links.

This is the reason clearing browsing data or cookies fixes the problem as it logs you out of all the google accounts.

—————–

Một vài cách nhanh để khắc phục lỗi “Quyền truy cập doc-08-1g-docs.googleusercontent.com bị từ chối” khi tải file từ Google Drive hoặc lỗi “bạn không có quyền truy cập vào trang này” thường thấy trên Chrome:
– Mở link bằng trình duyệt ẩn danh và tải file từ đó.
– Xóa Cookie/Cache/History của trình duyệt đang sử dụng.

*** Nếu các cách trên vẫn không được, bạn thử dùng tài khoản Google CHÍNH để tải file, thoát các tài khoản phụ ra. ***

Tại sao xảy ra lỗi? (Trích dẫn từ linustechtips.com)

Lỗi này xảy ra khi bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản google và cố gắng tải xuống một cái gì đó hoặc truy cập một cái gì đó từ tài khoản google PHỤ.

Đây là lý do xóa dữ liệu duyệt web hoặc cookie khắc phục sự cố vì nó đăng xuất bạn khỏi tất cả các tài khoản google.

Nguồn: https://laneletters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://laneletters.com/cong-nghe/

  • thank you

    Mevlütcan Bayındır July 3, 2020 9:45 am Reply
  • Thank you so much! It works!

    Lknfly1 July 3, 2020 9:45 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *